Úradný preklad
Doručenie listiny na preklad
Ceny
 
Domov
 

Preklad so súdnym overením v európskych aj mimoeurópskych jazykoch

- predmetom prekladu sú úradné listiny všetkých druhov, písomné súkromno-právne akty (všetky typy zmlúv), doklady o odbornej spôsobilosti, rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, vysvedčenia, diplomy, výpisy známok, výpisy a odpisy z registra trestov a obchodného registra, zakladateľské listiny a stanovy obchodných spoločností, všetky typy súdnych podaní a rozhodnutí, doložky o zhode (certificate of conformity) pre motorové vozidlá atď.
- v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch preklady vyhotovujú prekladatelia zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, ktorí sú oprávnení používať okrúhlu pečiatku vyhotovenú ako úradnú podľa § 6 zákona č. 63/1993 Z. z. so štátnym znakom Slovenskej republiky